Privacyreglement

1 Algemeen
Maatwerk is actief op het gebied van arbeidsbemiddeling en persoonlijke begeleiding. Ten behoeve van alle activiteiten registreert Maatwerk de gegevens van de cliënten. Het doel van dit privacyreglement is de cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

2 Welke gegevens?
Maatwerk verwerkt de gegevens die door de opdrachtgever (bijvoorbeeld gemeente, UWV, werkgever, particulier) bij de start van het traject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, nationaliteit, gegevens over een eventuele uitkering, gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring.

Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn in het kader van het streven naar herstel van (arbeids)participatie of persoonlijke begeleiding. Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke (medische) beperkingen van de cliënten en zijn eventuele arbeidsmarktkvoorkeuren.

Deze gegevens worden gedurende het traject aangevuld met een voor de cliënt ontwikkeld plaatsings- of trajectplan, of in geval van begeleiding een zorgplan. Dit plan omvat alle activiteiten en producten die voor de cliënt zullen worden ingezet, alsmede de behaalde resultaten daarvan.

3 Doel
Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de administratieve verwerking van de in te zetten activiteiten en produkten inclusief de rapportage en verantwoording daarvan aan de opdrachtgever. Daarnaast is gegevensverwerking nodig bij de uitvoering van het plaatsings- of trajectplan, met als doel de kans op herstel van (arbeids)participatie of persoonlijk herstel zo groot mogelijk te maken.

Maatwerk verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:
- het bevorderen van de reïntegratie van geheel of gedeeltelijk zieke en/of arbeidsongeschikte cliënten die in dienst van een opdrachtgever zijn uitgevallen binnen de organisatie van opdrachtgever dan wel een andere organisatie;
- het bevorderen van arbeidsparticipatie van cliënten die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie.
- het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling

4 Wat gebeurt er met verwerkte gegevens?
Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van de activiteiten en de inzet van producten. Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan een (potentiële nieuwe) werkgever indien dit relevant is. Bijvoorbeeld nodig is met het oog op een vaste-, tijdelijke- of proefplaatsing.

Het verbod om persoonsgegevens over iemands gezondheid te verwerken is niet van toepassing als de verwerking van de gegevens geschiedt voor de re-integratie of begeleiding van werknemers of (al dan niet) uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Maatwerk zal u wel informeren over het feit dat uw gegevens worden verwerkt. Indien de persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, wordt ook aan hen een geheimhoudingsverplichting opgelegd.

5 Hoe lang worden gegevens bewaard?
Tot twee jaar na het tijdstip van afsluiting van het traject worden persoonsgegevens bewaard. Dit is anders indien cliënt verzoekt de gegevens eerder te verwijderen, tenzij de wet zich hier tegen verzet; de gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn (zo moeten administratiegegevens bijvoorbeeld tien jaar bewaard blijven).

6 Wat zijn de rechten van de cliënten met betrekking tot gegevens?
Wanneer de cliënt vragen heeft over de gegevens die Maatwerk verwerkt, kan hij zich wenden tot de contactpersoon, Ton Beckers. Ook verzoeken van cliënten om gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens niet juist of niet ter zake dienend zijn, moeten worden gericht aan de contactpersoon. Aan een dusdanig verzoek wordt in beginsel voldaan, tenzij dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. Wanneer niet voldaan wordt aan het verzoek, ontvangt de cliënt hierover schriftelijk bericht waarin staat uitgelegd waarom niet aan het verzoek is voldaan. Maatwerk mag voor het verstrekken van de opgevraagde gegevens een vergoeding van € 0,20 per pagina in rekening brengen met een maximum bedrag van € 5,00.

7 U hebt een klacht?
Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien u andere redenen heeft tot klagen, dient u zich te wenden tot Maatwerk. Deze zal de klacht conform het klachtenreglement in behandeling nemen.

Amersfoort, versie september 2017

Arbeidsbeperking, Werk Fit, Naar Werk, jobcoach, autisme, adhd, reintegratie, wajong, wia, ziektewet, fietswerkplaats

Amersfoort - Utrecht - Almere - Bussum - Ede - Hilversum - Huizen - Barneveld - Spakenburg - Leusden - Soest - Nijkerk