Klachtenreglement

Dienstverlener: Maatwerk
Adres: Hof der Toekomst 63, 3823 HX, Amersfoort
Registratie Kamer van Koophandel te Utrecht: 31031449

Met betrekking tot de dienstverlening verklaart Maatwerk, vertegenwoordigd door Ton Beckers, dat het volgende klachtenreglement van toepassing is:

De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Maatwerk worden ingediend. Mocht zijn of haar bemiddeling geen succes hebben, dan zal een onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld.

De klager dient een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht te ontvangen. In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen de datum waarop de gedragingen en / of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

Indien van toepassing zal Maatwerk de betrokken contactpersoon van het UWV, gemeente, bedrijf of instelling, informeren en raadplegen.

Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.

De klacht dient binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht te worden afgehandeld.

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

Maatwerk draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Deze registratie wordt eens per kwartaal aan de opdrachtgever gezonden.

Dienstverlener verklaart dat zij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld. Amersfoort, versie september 2017

Arbeidsbeperking, Werk Fit, Naar Werk, jobcoach, autisme, adhd, reintegratie, wajong, wia, ziektewet, fietswerkplaats

Amersfoort - Utrecht - Almere - Bussum - Ede - Hilversum - Huizen - Barneveld - Spakenburg - Leusden - Soest - Nijkerk